!KtMYeHvlAzOjYqqRSz:matrix.org

CalyxOS Development

629 Members
CalyxOS development channel | Main channel #CalyxOS:matrix.org46 Servers

Page 1
ServerNumber of Users in this Room
matrix.orgmatrix.org400
calyx.devcalyx.dev176
mozilla.orgmozilla.org4
nitro.chatnitro.chat3
halogen.cityhalogen.city2
nerdsin.spacenerdsin.space2
privacytools.ioprivacytools.io2
tchncs.detchncs.de2
arcticfoxes.netarcticfoxes.net1
asra.grasra.gr1
boltiki.orgboltiki.org1
carback.uscarback.us1
ccc.acccc.ac1
chat.mistli.netchat.mistli.net1
discreet-elite.ems.hostdiscreet-elite.ems.host1
fedora.imfedora.im1
gilouweb.comgilouweb.com1
integrations.ems.hostintegrations.ems.host1
kde.orgkde.org1
kolosowscy.plkolosowscy.pl1
livingutopia.orglivingutopia.org1
marigold.cafemarigold.cafe1
matrix.adhara.cloudmatrix.adhara.cloud1
matrix.immatrix.im1
matrix.spline.dematrix.spline.de1
mx.jameuwu.commx.jameuwu.com1
planetdecred.orgplanetdecred.org1
polarbear.armypolarbear.army1
projectsegfau.ltprojectsegfau.lt1
pynk.devpynk.dev1