!fmAJRbbpqpZxuYEdGa:matrix.org

✨𝘍𝘢𝘯𝘤𝘺 𝘏𝘢𝘪𝘬𝘺𝘶𝘶 𝘊𝘭𝘢𝘯 𝘎𝘳𝘰𝘶𝘱𝘤𝘩𝘢𝘵✨

25 Members
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀᴛ ʟᴏᴠᴇʟʏ ᴘᴇᴇᴘꜱ ᴡᴇ ʜᴏᴘᴇ ʏᴀ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢᴏᴏᴅ ᴛɪᴍᴇ ʜᴇʀᴇ!~ (ʀᴜʟᴇꜱ) 1. ʙᴇ ᴄᴏᴏʟ ᴛᴏ ᴍᴇ 2. ᴅᴏɴ’ᴛ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴄᴏᴏʟ ᴛᴏ ᴍᴇ 3. ɴᴏ ʜᴀᴛᴇ 4. ᴍᴇᴍᴇꜱ ᴀʀᴇ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ - ᴢ ᴇ ʀ ᴏ -ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ʙᴇ ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛꜰᴜʟ! ɪ ꜱʜᴏᴜʟᴅɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ꜱᴀʏ ᴛʜɪꜱ... -ɴᴏ ᴅʀᴀᴍᴀ -ɴᴏ ᴛᴇʟʟɪɴɢ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴛᴏ ɢᴏ ʀᴀɪᴅ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ, ᴘʟᴇᴀꜱᴇ! -ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ɴᴏ ꜱᴘᴀᴍ, ɪᴛ'ꜱ ɴᴏᴛ ꜰᴜɴ ᴛʀᴜꜱᴛ ᴍᴇ. - ᴋᴇɴᴍᴀ ɴᴏᴡ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢᴏᴏᴅ ᴛɪᴍᴇ!~ 3 Servers

122 users have interacted with this room.
Page 1
MXIDAvatarDisplay NamePower Level
@omi-omi:matrix.org@omi-omi:matrix.orgKatsuAdmin(100)
@emo_loner_scar:matrix.org@emo_loner_scar:matrix.orge. (oikawa)Admin(100)
@emo_loner_scaralt2:matrix.org@emo_loner_scaralt2:matrix.orgkags/shoto/tokoAdmin(100)
@that_anime_simp:matrix.org@that_anime_simp:matrix.org✨Tendou^ω^Satori✨Admin(100)
@burokori:nerdsin.space@burokori:nerdsin.space🎮️💛𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞💛🐾 2.0Admin(100)
@tendo_satori:matrix.org@tendo_satori:matrix.org🦅✨e a g l e✨🦅Admin(100)
@tjk210708:matrix.org@tjk210708:matrix.orgAbouta leave the site todayModerator(50)
@luo_tianyi:matrix.org@luo_tianyi:matrix.orgAfuro TerumiModerator(50)
@haikyuu123:matrix.org@haikyuu123:matrix.orgAshton || Call Me Ash || He/TheyModerator(50)
@sakusa:asra.gr@sakusa:asra.grChiekoModerator(50)
@iwaizumi-chan:matrix.org@iwaizumi-chan:matrix.orgIwaizumiModerator(50)
@liam_uwu:matrix.org@liam_uwu:matrix.orgLiam -w-Moderator(50)
@acaddict1:matrix.org@acaddict1:matrix.orgMiya Atsumu~Moderator(50)
@hayato_yamagata:matrix.org@hayato_yamagata:matrix.orgSimp Eagle~Moderator(50)
@unknwn_dinosaur:matrix.org@unknwn_dinosaur:matrix.orgtsukishima 😗👋Moderator(50)
@just-a-person:matrix.org@just-a-person:matrix.org˚✧Lev Haiba˚✧Moderator(50)
@arixchan2:matrix.org@arixchan2:matrix.org✨hi i'm dazai osamu and I give zero fucks✨Moderator(50)
@hay_hay35:matrix.org@hay_hay35:matrix.org✨💫𝙰𝚛𝚖𝚒𝚗 𝙰𝚛𝚕𝚎𝚛𝚝💫✨Moderator(50)
@hxrley-baby:matrix.org@hxrley-baby:matrix.org✿♚【 Sнιηкєι тσѕнαкι 】♚✿ |i fucking adore Tomura And Aizawa|Moderator(50)
@achdumb:matrix.org@achdumb:matrix.orgザカリア ✧Moderator(50)